Elveszíti a hátsó kövér nőt

elveszíti a hátsó kövér nőt

Lelki ügyek

Az orvos csöngetett és a váróteremben a szolga únott hangon mondta: — Tessék besétálni. A páciens a tapétás ajtó mögött megállott a küszöbön és riadtan nézett körül a rendelőszobában, mint a falka előtt inaló szarvas-ünő, amely egyetlen pillantással megítéli, merre vannak áthatolhatatlan meredélyek, merre nyújt védetlen alkalmat a támadásra az erdő-tisztás és merre nyílik a menekülés ösvénye. A szobában semmi sem volt az orvosi szobák operációs hangulatából és éppen ez volt az, ami mindjárt visszariasztotta.

Nagy könyvespolc az egyik falon, bronzba öntött mitológiai istennőkkel, akik inkább látszottak istenített némbereknek, mint emberi formába ábrázolt isteneknek. Karcsú, öreg elveszíti a hátsó kövér nőt, amelyet az orvos párisi csatangolásaiban vásárolt egy brocanteurnél. Terjedelmes Louis XV.

Török dohányzóasztalka kokett puffokkal. A falakon nagyon sok festmény, amilyet legényemberek szoktak maguknak kiválogatni tárlatokon, aukciókon. Az íróasztal fölött passepartoutval dúsan körülövezve, berámázva a nagy Freud fényképe a tanár sajátkezü dedikációjával.

Az orvos előbb befejezte az előbbi beteg vallomásairól készült jegyzeteket, aztán megszólalt: — Tessék közelebb lépni.

Körülbelül negyven, negyvenkét éves nő lehetett. Falusi ember, aki még nem elveszíti a hátsó kövér nőt a szépítőszereknek, arcfestékeknek, testszorítóknak csodálatos hatását, kisasszonynak szólította volna. Azzal a felemás elegánciával volt öltözködve, amely a merész kacérságot párisi divatlapokból hozatja elveszíti a hátsó kövér nőt a szemérmes sutaságot a magyar vidéki városka adja hozzá.

Hasított szoknya, amely párisi mondaine-ek ballépésének kényelmére szokott szolgálni és olyan frizura, amilyent elveszíti a hátsó kövér nőt kuriákban, régi olajfestésü arcképeken láthatni.

Inkább kövér volt, mint sovány, de a térdig érő füző határozottan karcsúvá tette. Azon nők közül való volt, akikkel hotelek halljában, vagy vasuti kupéban találkozva frivol kalandokra gondol az ember.

mennyi fogyás hetente egészséges plymouth fogyás tanulmány

Ne mondja meg se a nevét, se hogy honnan való. Föltétlenül szükséges, hogy pácienseim teljes szabadsággal nyilatkozzanak meg előttem és talán kegyedről is le fog hullani minden gêne, ha tudja, hogy vad ismeretlen előtt beszél, aki nem számít, mint a süket fal… És most legyen szives elmondani, mi hozta ide.

Az asszony csak ezt várta. Folyékonyan belékezdett: — Néhány hónap óta sajátságos jelenségeket… Az orvos megint félbeszakította: Az asszony leült félénken, merőlegesen az egyik puffra és ujból belékezdett: — Kérem doktor úr, én sajátságos jelenségeket észlelek néhány hónap óta… — Talán tessék inkább dexamethasone fogyni a karosszékbe ülni.

Csak tessék átülni.

Részlet az Öreg című kötetből

És ne ilyen mereven. Csak egész kényelmesen. Mintha egyedül volna. Szokja meg, hogy én nem számítok. Az asszony engedett a nógatásnak és hátradőlt a karosszékben. De most talán még több merevség volt benne, mint az előbb. Sóhajtva belékezdett ujból: — Tudniillik egész sajátságos jelenségeket tapasztalok magamon néhány hónap óta.

  • Az exax segít a fogyásban
  • Bochkor Gábor szerint a kövér nők méltatlanok arra, hogy szeressék őket | Bouvet
  • Az Ótestámentumban Ábrahám álmodik, a próféták látásai se egyebek álmoknál.
  • Blikk Rúzs Kritizált már egy ismeretlen a kinézeted, vagy stílusod miatt?
  • Akkor nincsen beteg asszony!

Ugyanis… — Bocsánat, hogy megint félbeszakítom kegyedet, de ez szándékosan történik. Kegyed bizonyára sokat küzködött otthon, amíg elszánta magát arra, hogy engem fölkeres.

aura karcsúsító központ

És a vasuton, amíg Pestre jött és az éjszakán, amit a hotelszobában töltött… szóval, volt elég ideje, hogy megfogalmazza azt a panaszkodást, amit nékem el akar mondani. Nos, elveszíti a hátsó kövér nőt engem nem érdekel. Ebben több a retorika, mint a valóság. Egy mondat kerekdedsége kedvéért told a bajhoz, vagy elhallgat belőle. Nekem pedig nem a panasza kell, hanem a baja. Emberi nyomorúság, hogy ez csak szavak útján juthat el hozzám.

Ép ezért iparkodnia kell, hogy a szavak minél kevesebbek legyenek és minél rövidebb úton érkezzenek a forrásból… Tessék hanyatt feküdni azon a diványon. Valóban, a szoba sarkában terebélyes divány állott, dús szőnyeggel letakarva, kézimunkás, tarka párnácskákkal telehintve. Az asszony elvörösödve tiltakozott, de az orvos száraz hangon rászólt: — Meg kell szoknia, hogy a fogalmakat eszmetársitásoktól mentesen fogja föl. Hanyatt feküdni a diványon, — ettől nem kell még elpirulnia.

Sienai Szent Katalin vőlegénye

Csak úgy, mint ahogy otthon szokott, elveszíti a hátsó kövér nőt ebéd után. Nevetséges ez az álszemérem! Hiszen orvos vagyok! Itt maradok az íróasztalnál. Nem is látom magát… No és most húnyja be a szemét. Időt adok magának, nem arra, hogy töprengjen, hanem hogy elfelejtse, amit készen megfogalmazva ide hozott magával. Néhány percnyi csönd következett.

hogyan lehet fogyni testméréseket

Az orvos az íróasztalra könyökölve nézett a páciensre, aki egy darabig mereven feküdt, de aztán térdei a fáradtságtól remegni kezdtek. Csak ezt várta az orvos és hirtelen lecsapott rá a kérdéssel: — Mondja el, mit gondol mostan.

Úgy értem, hogy milyen gondolatot hagyott abba, amikor kérdeztem. Azt hiszem, semmire sem gondoltam. Ha nem is gondolta végig szabatosan, de biztosan volt valami vágya, érzése, volt valami kritikai észrevétele arra a helyzetre, amelybe belejutott. Úgy mondja el, mintha gyónna.

Kövér a feleségem, nem szeretem már – mit tegyek?

Vagy még jobban: mintha önmaga számára formálná szavakba, amit képekben és érzésekben gondolt. És miért? Ugy érzem, hogy romlott asszony vagyok máris.

Én megcsalom a férjemet. Az én helyem itt van az íróasztalnál, ezt nem is hagyom el egy tapodtat se. A férjemnek azt mondtam, hogy elveszíti a hátsó kövér nőt gyomorbajomat kezeltetem.

Szegény nem sejti, hogy nekem lelki bajom van, magamnak, — külön. Ugy gondolja hát, hogy ennek a lelki bajnak az elveszíti a hátsó kövér nőt valami titkolni való esemény volt. Egy kis megszédülés? Egy kis kiváncsiskodó kaland? A páciens most már indulatosan fölugrott. Én mindig becsületes asszony voltam! Az orvos közömbösen vállat vont: — Mi, orvosok, ha a beteg részeket tapogatjuk, el vagyunk rá készülve, hogy a páciens fölszisszen.

Két dudás egy csárdában meg nem fér.

De a páciensnek is be kell érnie ennyivel. Elvégre vizsgálat nélkül nincs diagnózis. Az én kérdésemben még csak föltevés se volt. Egyszerű kérdés volt. Feküdjék hát csak vissza és legyen több béketűréssel… Tisztán látom — különben egész megjelenése erre vall, — hogy kegyed sohasem csalta meg a férjét. Milyen jellem!

Kaptam egy levelet, meg is válaszoltam, nem fűzök hozzá egyéb kommentárt, a válaszom szerintem önmagáért beszél. Kedves Bouvet! A blogoddal akkor találkoztam, amikor véleményezted Bochkor Gábor szavait. Már jó pár nap eltelt, a botrány is hamar elült, én viszont azóta is ezen a témán gondolkodom. Igazából szenvedek, pedig tudom, egy szavam sem lehetne.

Milyen tökéletes ember! Hibán még sohasem értem. De hisz ez nála nem fontos. Csupa kötelességtudás! Magának semmit, mindent a családjának. És ez erkölcsi fölfogása szigorú, mint egy törvénykönyv.

Elítéli a kávéházat, megveti a színházat és félredobja a könyvet, ha nem ismeretterjesztő.

  1. Magyar közmondások nagyszótára | Digitális Tankönyvtár
  2. 5 font zsírégetés
  3. Aki elhanyagolja magát egy párkapcsolatban… nos, igen.

Lesütöm a szemem, ha vele beszélek. Sohse tudnék eléggé elveszíti a hátsó kövér nőt lenni hozzá. Senkinek se mertem elmondani, mert tudom, hogy kinevetnének véle. Magamnak is alig merem bevallani, mert magam is látom, hogy gyerekség az egész. De minél jobban lekicsinylem, annál inkább kínoz. Legalább nekem elmondhatja.

Nekem minden egyformán fontos. Az asszony mereven a plafonra nézett, úgy kezdett a beszédhez: — A szalonban, egy sarokban egy etagère áll. Én nagyon szépnek tartottam, üvegből volt és sárga bronzból.

A fokokon kis porcellán-nippek, vázacskák, miniature-ök és más semmiségek, amiket összevásárolgattam, ajándékba kaptam. Nagyon szerettem, folyton törölgettem, rakosgattam, nézegettem. Ott, kisvárosban különben sincs sok szórakozásra alkalom.

Ha úntam magam, ezzel az etagère-rel órákig elszórakoztam. De amióta ketten maradtunk, ezzel is alig van dolgom. A férjem köszvénytől fél és diétát használ, én pedig… nem akarok nagyon elhízni.

De ez nem direkt fogyókúra. Egyszer észrevettem, hogy a kép ferdén lóg egy kicsit. Odahúztam egy széket, ráállottam és amikor megfogtam a rámát, a szék kicsúszott alólam. Esésemben lerántottam a képet a szegről és az etagère-re zuhant. Az esküvő után két évvel festette rólam egy fővárosi festőművész, aki ekkor városunkban tartózkodott. Fehér ruhában ábrázolt, az ölemben egy csomó rózsával.

Elveszíteni egy nőt | Litera – az irodalmi portál

Azt hiszem, nagyon jó arckép volt… — Hát tönkrement? Az egyik üveglap megrepedt, a széleken egy darab bronz levált, de a legnagyobb csapás az volt, hogy a kis nippek majdnem mind összetörtek. Egyiknek a feje esett le, a másiknak a karja.

Volt egy kis meisszeni porcellánom, egy esernyős fiút ábrázolt.

Első közlés — Elveszíteni egy nőt Részlet az Öreg című kötetből Első közlés—

Ennek az esernyője egészen letört… Elszörnyedtem, amikor a pusztulást végignéztem. Mikor a férjem sírva talált, nevetve megvígasztalt: — Óh te kis bolond!

Érdemes is sírni ezekért a semmiségekért! Majd veszünk újakat. A vőm a kávét nálunk szokta meginni. A férjem akarta úgy, hogy külön lakjanak és igaza volt. Mindenkinek joga van az önállósághoz és mindenkinek megvan a maga külön ízlése. De úgy csináljuk, hogy ebéd és vacsora után mindig feljönnek hozzánk gyümölcsre és kávéra. A férjem nem akarja, hogy viszont nagyon elidegenedjenek tőlünk… Tehát ebéd után még elbeszélgettünk, nevetgéltünk, aztán ők hazamentek, a férjem is visszament az irodába és elveszíti a hátsó kövér nőt szokás szerint ledőltem egy kicsit szundikálni.

Itt jött aztán a baj.

Amikor a nő meglátta, hogy a mellette ülő mit ír a telefonjába, könnyekben tört ki

Alig, hogy behunytam a szemem, hirtelen rettenetes szív-szorongás fogott el. Fölugrottam, átszaladtam a szalonba és mintha csak most eszméltem volna rá a borzasztó katasztrófára, oda kuporodtam az eltörött etagère elé és csak néztem, néztem megsemmisülve.

A szalonomra különben is büszke voltam. Ezt mindíg magam takarítottam és csak akkor engedtem be másokat, ha néha vizitelők jöttek. De most egyszerre elment a kedvem az egésztől.

The Project Gutenberg eBook of Sienai Szent Katalin vőlegénye by Endre Nagy

Megutáltam mindent benne. Mintha az egész életem összetörött volna… Nagyon nehéz ezt megértetni mással, hiszen magam sem értem.

DIVAT A DAGADTSÁG??? #fatshaming? #33

Azóta érzem, hogy végem van. Nincs semmi bajom, mindenki gratulál, hogy milyen jó színben vagyok, de én tudom, hogy végem van. Este az ágyban az az étagère százszoros súllyal ráfekszik a mellemre, vigasztalannak, céltalannak találom az egész életemet.

És ha a sok vergődés után nagy nehezen elalszom, azt álmodom, hogy semmi se történt; látom az esernyős fiút széles szalmakalapjában, a kis rococo leánykát, aki a labdáját lóbálja, a két galambot, amely egy gyümölcs-halmon csókolózik és látom az én étagère-em minden lakóját, ezt az egész tarka liliputitársadalmat, amint a paplanomon ugrándozik, hancurozik, buvócskát játszik.

Akkor aztán egyszerre, nem tudom, honnan, megjelenik a zsivány… — Mondja el, hogy néz ki. Milyennek látja? Érzem, hogy szörnyű kezébe egyszerre be tudna fogni engem és egyetlen érintésétől darabokra törnék én is. A páciens elgondolkozott egy kicsit, aztán tétován felelte: — Nem is tudom… a ruháját nem is látom.

Hasonlóhozzászólások